Sıkça Sorulan Sorular Merkez Birimler ve İl Sağlık Müdürlüklerinde İç Kontrolden Sorumlu Personel değiştiğinde İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programına giriş yetkisi nasıl tanımlanır? EBYS üzerinden görevlendirme yazısının Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi ile birlikte İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Program sorumluları tarafından programa giriş yetkisi tanımlanır. İç Kontrol Eylem Planı İle İzleme ve Değerlendirme Programına nasıl giriş yapabilirim? Giriş yetkisi tanımlamanız gerçekleştirildikten sonra https://sgb.saglik.gov.tr/ adresinden “Web Uygulamaları” butonuna tıklanır, açılan sayfada “İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı” butonuna tıklanır ardından açılan sayfada resmi saglik.gov.tr uzantılı kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme giriş tamamlanır. İç Kontrol Eylem Planı İle İzleme ve Değerlendirme Programında eyleme yönelik açıklama girişi ve ek eklemeyi kimler yapabilir? İç kontrol sorumlusu ya da sisteme giriş yetkisi bulunan personel yapabilir. İç Kontrol Eylem Planı İle İzleme ve Değerlendirme Programında eyleme eklediğimeki silebilir miyim? Hayır. Ek silme yetkisi İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Program sorumlularında olduğu için silmek istediğiniz eki ve eylem numarasını Strateji Geliştirme Başkanlığı ile iletişime geçerek sildirebilirsiniz. İç Kontrol Eylem Planı İle İzleme ve Değerlendirme Programında eyleme yönelik açıklama ve ek girişleri ne zaman yapılmalıdır? İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programında eyleme yönelik açıklama ve ek girişleri sürekli açık bulunmaktadır. Mutemetlik İşlemleri Denetim Tutanağının yanında Bakanlığa başka bir belge gönderilecek mi ? İlgili eylemin (7.2.1) ekine sadece doldurulan Mutemetlik İşlemleri Denetim Tutanağı eklenmeli; eylem açıklamasında mutemetlik olmayan tesis adları yazılı olarak belirtilmelidir. Tutanağın doldurulmasında esas alınan denetim dokümanları kesinlikle sisteme yüklenmemelidir. Genel Müdürlüklerde ve İl Sağlık Müdürlüklerinde Eylemlerin Onay Süreci Nasıl İşler? İlgili çeyrekte sorumlu olan eylemler için iç kontrol sorumlusu tarafından girişler yapılır. İl Sağlık Müdürlükleri için; iç kontrol sorumlusu eylem girişlerini tamamlandıktan sonra tüm eylemleri veya seçtiği eylemleri “Başkan Onayına Gönder” tuşuna basarak Başkan onayına gönderir. Başkan onayına gönderilen eylemlerin “İzlem Onayı” durumları “Başkan Onayı Bekliyor” statüsüne geçer ve bu eylemler için iç kontrol sorumlusu tarafından herhangi bir işlem yapılamaz. Başkan sisteme giriş yaptığında ekranında “Onay Bekleyenler” butonu aktif olacaktır. Başkan onay bekleyenler butonuna bastığında “İzlem Onayı” durumları “Başkan Onayı Bekliyor” statüsünde olan eylemler açılır. Başkan ilgili ekrandan tüm eylemleri onaylayabilir, tüm eylemleri reddedebilir ya da istediği eylemi onaylayıp, istediği eylemi reddedebilir. İlgili ekrandan onaylanıp İl Sağlık Müdürü onayına gönderilen eylemlerin “İzlem Onayı” durumları “İl Sağlık Müdürü Onayı Bekliyor” statüsüne geçer ve bu eylemler için Başkan tarafından herhangi bir işlem yapılamaz. İl Sağlık Müdürü onay bekleyenler butonuna bastığında bir önceki adımda olduğu şekilde tüm eylemler onaylanabilir, tüm eylemler reddedebilir ya da istenilen eylem onaylanıp, istenilen eylem reddedebilir. İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanan eylemelerin “İzlem Onayı” durumları “Onaylandı” durumuna geçer. Genel Müdürlükler için; iç kontrol sorumlusu eylem girişlerini tamamlandıktan sonra tüm eylemleri veya seçtiği eylemleri “Başkan Onayına Gönder” tuşuna basarak Daire Başkanı onayına gönderir. Daire Başkanı onayına gönderilen eylemlerin “İzlem Onayı” durumları “Başkan Onayı Bekliyor” statüsüne geçer ve bu eylemler için iç kontrol sorumlusu tarafından herhangi bir işlem yapılamaz. Daire Başkanı sisteme giriş yaptığında ekranında “Onay Bekleyenler” butonu aktif olacaktır. Daire Başkanı onay bekleyenler butonuna bastığında “İzlem Onayı” durumları “Başkan Onayı Bekliyor” statüsünde olan eylemler açılır. Daire Başkanı ilgili ekrandan tüm eylemleri onaylayabilir, tüm eylemleri reddedebilir ya da istediği eylemi onaylayıp, istediği eylemi reddedebilir. İlgili ekrandan onaylanıp Genel Müdür onayına gönderilen eylemlerin “İzlem Onayı” durumları “Genel Müdür Onayı Bekliyor” statüsüne geçer ve bu eylemler için Daire Başkanı tarafından herhangi bir işlem yapılamaz. Genel Müdür onay bekleyenler butonuna bastığında bir önceki adımda olduğu şekilde tüm eylemler onaylanabilir, tüm eylemler reddedebilir ya da istenilen eylem onaylanıp, istenilen eylem reddedebilir. Genel Müdür tarafından onaylanan eylemelerin “İzlem Onayı” durumları “Onaylandı” durumuna geçer. Onaylanan eylemler için herhangi bir işlem yapılamaz. Merkez ve taşra teşkilatı en üst idarecisi tarafından onaylanan eylemler Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi tarafından değerlendirilir. İlgili Çeyrek Dönem İçin Onay Süreci Ne Zaman Sona Erer? Onay süreci; ilgili çeyrek dönem tamamlandığında takip eden ayın ikinci haftasının son iş gününde sona erer. Yani 2020 yılı için onay süreci tamamlanma tarihleri aşağıdaki şekildedir:1. Çeyrek için 10 Nisan 20202. Çeyrek için 10 Temmuz 20203. Çeyrek için 9 Ekim 20204. Çeyrek için 8 Ocak 2021 İlgili Çeyrek Dönemde Sorumlu Olunan Eylemler Onaylanmadığında Nasıl Değerlendirilir? Bir eylemin onaylanmış kabul edilmesi için Genel Müdür/İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanmış olması gerekir. İlgili çeyrek dönem içerisinde tamamlanması gereken bir eylem onay süreci tamamlandığında onaylanmamış ise değerlendirmeye alınmaz. İhale işlem dosyalarını biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha gönderilmesi gerekli midir? Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları başlıklı 10. maddesinde; “Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulan biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha işlem dosyası harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce Başkanlığa gönderilir.” hükmü uyarınca ihale işlem dosyalarının aslının ve onaylı suretinin gönderilmesi gerekmektedir. Döner Sermaye kaynaklı alımlar ön mali kontrol kapsamında mıdır? Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin Amaç ve Kapsam başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir. Bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmeleri ile Bakanlık Harcama Birimlerinin Döner Sermaye kaynaklı alımlarına ilişkin harcamalar bu yönerge kapsamında değildir.” hükmü uyarınca Döner Sermaye Kapsamında yapılan alımlara ilişkin ihale işlem dosyası Başkanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısındaki ön mali kontrole tabi tutarlar ne kadardır? Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin “Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları” Başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde (“Harcama Birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasına eşit ve bu tutarları aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara Katma Değer Vergisi dahil değildir.”) yer alan limitlerde Ön Mali Kontrole tabidir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 16.4.1 maddesinde “İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.” hükmü yer almaktadır. 16.4.2. maddesinde “Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.” hükmü yer almaktadır. 16.4.3. maddesinde “İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” hükmü yer almaktadır. Kısmi teklife açık olan ihalelerde imzalanacak sözleşme miktarı göz önünde bulundurularak her bir kısım için ön mali kontrol limitlerine göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. İhale işlem dosyaları ön mali kontrol için ne zaman gönderilir? İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi” başlıklı ilgili maddelerinde: “Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.” hükmü, Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesinin Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları başlıklı 10. maddesinde; "Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulan biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha işlem dosyası harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce Başkanlığa gönderilir." hükmü uyarınca yapılacak ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce ihale işlem dosyasının Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Kesin teminat mektupları süresi istenebilir mi? İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 46 ncı maddesinin 2 nci fırkasında; “Yüklenicinin vereceği kesin teminat mektubu “süresiz” süreli olacaktır ve kesin kabul yapıldıktan sonra ilgili mevzuatına göre iade edilecektir.” denilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat mektupları” başlıklı bölümünün 35’inci maddesinde; Bu Kanun kapsamında (...)(2) verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 32’nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez denilmektedir. Ayrıca 4734 sayılı kanuna istinaden çıkarılan ikincil mevzuatta (mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlemleri uygulama yönetmeliği) ile kamu ihale genel tebliğinde de teminat mektubuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teminatlar” başlıklı 54 üncü maddesinde;”(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu malın kesin kabul tarihi ve garanti süresi öngörülen alımlarda ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55’inci maddesinde; “(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü, Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56’ıncı maddesinde; “(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Kesin teminatlarda ihale uygulama yönetmelikleri dikkate alınarak teminat süresi belirlenmelidir. Sağlık Bakanlığı Taşra TeşkilatıKadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesi dışında birim kurulabilir mi? Hayır. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine (DETSİS) veri girildikten sonra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince mevzuata uygunluğu denetlenip kod için onay verildikten sonra kurulabilir. DETSİS'de kod nasıl alınır? İlgili Genel Müdürlük, açılacak olan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi için Bakanlık makam onayı alır. Alınan Makam Onayı DETSİS https://www.kaysis.gov.tr/ adresine girilir. İlgili Genel Müdürlük yetkilisi kuruluş makam onayını  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresine mail atar. SGB yetkilisi makam onayı ve DETSİS’e eklenen kayıtları inceler. Makam onayına uygun girilmeyen kayıt SGB tarafından reddedilir. Makam onayına uygun girilen kayıt SGB tarafından uygun görülür. DETSİS Kodu almak üzere T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına (CDDO) gönderilir. CDOO tarafından kaydın mevzuata uygunluğu denetlenir. Eğer mevzuata uygun değil ise sisteme girilen kayıt reddedilir ve ilgili Genel Müdürlüğe geri gönderilir. Mevzuata uygun kayıt CDOO tarafından onaylanır. DETSİS Kodu alan kayıt sisteme girişi yapan yetkili tarafından resmi üst yazı ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

Publish modules to the "offcanvs" position.