1. Zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili programları hazırlamak, yürütmek, izlemek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda revize etmek.
  2. Zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili verileri toplamak, analiz etmek, geri bildirimlerde bulunmak, değerlendirmek ve raporlamak.
  3. Vektörlerle etkin ve bilimsel mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek.
  4. Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü için gerekli olan yazılım programı, aşı, antiserum, ilaç, mal, malzeme, cihaz ve ekipman ihtiyacını belirlemek, bunların temin edilmesini sağlamak ve dağıtmak.
  5. Zoonotik ve vektörel hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
  6. Zoonotik ve vektörel hastalıkların sürveyansını yürütmek.
  7. Halkın ve sağlık personelinin zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri yürütmek ve materyaller geliştirmek.
  8. Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmalar ve projeler yapmak yada desteklemek, ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek, bilimsel yayınlar ve raporlar hazırlamak.
  9. Faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, protokoller yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek.
  10. Faaliyet alanlarına yönelik çalışma grupları, bilim kurulları ile komisyonlar oluşturmak ve sekretarya işlerini yürütmek.
  11. Faaliyet alanı ile ilgili, eğitim, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve katılım sağlamak.