Dünya genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda pek çok başarı elde edilmesine rağmen tüberküloz halen tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bakanlığımız, uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü “Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı”nı küresel hedefler doğrultusunda güncelleyerek kararlılıkla uygulamaya devam etmekte olup nihai hedefimiz “Veremsiz Bir Türkiye”dir.

Tüberküloz kontrol programı kapsamında ülke genelinde yürütülen tanı, tedavi, takip ve diğer çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca 2011 yılında Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi hazırlanmış ve Ülke genelinde uygulamaya konulmuştur. Dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz kontrolündeki yenilikler nedeniyle rehberin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bakanlığımızca yürütülen Bilimsel Danışma Kurulu çalışmaları sonucunda “Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi” yenilenmiştir.

Latent tüberküloz enfeksiyonu, tüberküloz tanısı ve tedavisi, ilaca dirençli tüberküloz, çocukluk çağı tüberkülozu, tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı gibi bölümlerden oluşan bu yayın, tüberkülozla mücadelemizde tüm sağlık çalışanlarına yol gösterecek, hizmetlerin standardizasyonunu sağlayacaktır.

Bakanlığımızca basımı yapılacak olan rehber, Ülke genelindeki tüm verem savaş dispanserlerine, göğüs hastalıkları uzmanlarına ve ilgili diğer uzman hekimlere dağıtılacaktır. Rehbere aynı zamanda HSGM Tüberküloz Daire Başkanlığı web sayfasında https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz-anasayfa.html  adresinden ulaşılabilecektir.

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Bu kişilerin %10’unda, hayatlarının bir döneminde, TB hastalığının ortaya çıkması beklenmektedir. Dünyada HIV/AIDS enfeksiyonunun artması da küresel TB tehdidini artırmaktadır. Her gün, 30.000 kişi tüberküloza yakalanmakta ve 4500 kişi tüberkülozdan ölmektedir. Dünyada, küresel çabalarla, 2000 yılından bu yana 54 milyon kişinin hayatı kurtarılmış ve tüberküloz %42 oranında azaltılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015 yılı sonrasında atılacak adımları belirleyerek Küresel Tüberkülozu Bitirme Stratejisini ve DSÖ Avrupa Bölgesi Tüberküloz Eylem Planı 2016-2020’yi uygulamaya koymuştur 2030 yılına kadar tüm dünyada TB insidansının %90 azaltılması hedeflenmiştir.

Ülkemizde Tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık %4-5 oranında azalmaktadır. Tüberküloz insidansı 2005 yılında yüz binde 29,4 iken, 2018 yılında yüz binde 14,1’e düşmüştür.   

Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsizdir. TB ve dirençli TB hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

Tüberküloz Tanı Ve Tedavi Rehberi için pdftıklayınız.