Saha Hizmetleri

 1. Mevzuatına istinaden Müdürlüklerin verem savaş birimlerinin açılması, kapatılması ve yer değişiklik taleplerini değerlendirir, iş ve işlemleri ilgili birimlerle birlikte koordineli olarak yürütür.
 2. Verem savaş dispanseri birimlerinin araç-gereç, cihaz ve malzemelerinin standardizasyonunu sağlar ve planlama yapmak amacıyla envanterlerini tutar. 
 3. Mobil tarama ekipleri olan illerden yıllık tarama rotasyon planı ister, mobil tarama faaliyetlerini izler ve değerlendirir.
 4. Saha timlerini oluşturur, çalışmalarını planlar, çalışmalarını koordine eder ve değerlendirir.
 5. Tüberküloz il koordinatörlerini görevlendirir ve çalışmalarını değerlendirir.
 6. Kurumlar, dernekler ve personel hakkında hastalar ve diğer şahıslar tarafından yapılan istek ve şikâyetleri usulüne göre işleme koyar, sonuçlandırır, derneklerin denetim ve faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 7. Diğer sağlık kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf, veremle ilgili dernekler, tüberküloz alanında ve bu alanla ilgili diğer alanlarda çalışmalar yapan enstitüler vb. sivil toplum kuruluşları ile bu alanda çalışan diğer kurum/kuruluşlarla ilgili tüberküloz kontrol programına uygun protokoller hazırlar, uygular ve bunları yeniden değerlendirerek güncelleştirmelerinin yapılmasını sağlar.

İkmal

 1. Başta verem savaşı dispanserleri olmak üzere sağlık kuruluşlarının anti-tüberküloz ilaç ihtiyaçlarını tespit eder, talepleri değerlendirir, talepler doğrultusunda ilaçların alınmasını ve ilgili birimlere ihtiyaçlarına göre dağıtılmasını sağlar.
 2. Tüberküloz enfeksiyonu ve hastalığıyla ilgili yeni ilaçların kullanımı ve hizmete sunulmasıyla ilgili çalışmaları yürütür.
 3. Anti-tüberküloz ilaçlarla ilgili envanter tutar, yıllık istatistik ve değerlendirmeleri yapar.

Eğitim 

 1. Başkanlığın ihtiyaç duyduğu eğitimleri planlar, yürütür ve değerlendirir. 
 2. Eğitim hizmeti verilecek yerlerin ve eğitimde kullanılacak eğitici, teknik malzeme ve eğitim materyalinin hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışır.
 3. Yurt genelinde yürütülen Verem Eğitim ve Propaganda Haftası ile 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü etkinliklerini planlar, izler ve değerlendirir.
 4. Yıllık eğitim programlarını ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlayarak yazılı hale getirir, Başkanlık içi ve dışı ilgili birimlerle veya kurum ve kuruluşlarla (Avrupa Birliği Ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri kuruluşlar dâhil) yapılacak eğitimleri planlar ve ilgili diğer birimlerle birlikte gerçekleştirir.
 5. Daire Başkanlığının faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenler ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlar. Bu çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yürütür.
 6. Daire Başkanlığının iş ve işlemlerine ilişkin haber, duyuru, proje ve çalışmaların kamu çalışanları, sivil toplum kuruluşları, ilgililerle ve kamuoyu ile daha hızlı ve etkin bir şekilde paylaşımını sağlamak amacıyla web sitesi oluşturur ve işlemlerini yapar.
 7. Başkanlığın CİMER, BİMER ve SABİM gibi elektronik başvuru kanallarını izler, başvuru olduğunda ilgili birimlere haber verir ve cevap hazırlamalarını koordine eder, Başkanlıkça uygun görülen nihai cevapları elektronik sisteme yükler.

İdari İşler

 1. Başkanlığın genel mevzuat takibini yapar,ilgili birimlere duyurur ve birimin yazı işlerini yürütür,
 2. Başkanlığın faaliyet gösterdiği hizmet binasında; yardımcı destek hizmetlerinin (temizlik, ısıtma, güvenlik, personel takibi, tamir-bakım vb) yürütülmesini sağlar.
 3. Başkanlık personelinin terfi, tayin, nakil, izin, rapor ve kadro teklifi ile tüm geçici ve sürekli görevlendirmeler ile ilgili göreve başlama ve ayrılış gibi özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar ve ilgili dosyalarını tutar.
 4. Denetim ve disiplin ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 
 5. Başkanlıkça ihtiyaç duyulan mal/malzeme ve hizmetlerle ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda satın alma işlemlerini ilgili birimlerle birlikte koordine eder.
 6. Daire Başkanlığı arşivinin tanzimi, tertibi, devri ve korunması, ayıklama ve imha işlerini yürütür, 
 7. Başkanlığa gelen evrakı teslim alır, Başkanlık Makamına arza hazır hale getirir, ilgili birimlere dağıtımını sağlar ve gönderilmesini sağlar. 
 8. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlar.
 9. Dokümantasyon yönetim sistemi ile ilgili iş ve işlemleri kurar, takip eder, yürütür.
 10. Daire Başkanlığına ait bütçe tasarısını bütçe tekniğine, mevzuata ve bütçe çağrısına uygun olarak ilgili birimlerle koordineli hazırlar. 

Birimin Genel Görevleri

 1. Diğer sağlık kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf, veremle ilgili dernekler, tüberküloz alanında ve bu alanla ilgili diğer alanlarda çalışmalar yapan enstitüler vb. sivil toplum kuruluşları ile bu alanda çalışan diğer kurum/kuruluşlarla ilgili tüberküloz kontrol programına uygun protokoller hazırlar, uygular ve bunları yeniden değerlendirerek güncelleştirmelerinin yapılmasını sağlar.
 2. Birim adına ihtiyaç duyulan mal/malzeme ve hizmetlerle ilgili satın alma işlemlerini İdari İşler Birimi koordinesinde yürütür. 
 3. İç Kontrol Ekibi tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ilgili iş / işlemler ve rehberlik hizmetlerini yürütür. 
 4. Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik ve toplantılara teknik ve bilimsel destek hizmeti sunar. 
 5. Birim adına ihtiyaç duyulan mal/malzeme ve hizmetlerle ilgili satın alma işlemlerini Başkanlık Destek Bürosu koordinesinde yürütür. 
 6. Daire başkanlığınca planlanan ve yürütülen ulusal ve uluslararası projelere katılır.
 7. Başkanlıkça cevaplanması uygun görülen BİMER, SABİM, yazılı ve sözlü soru önergeleri ile Başkanlıkça talep edilen bilgi notlarını hazırlar ve Başkanlığa arz eder.
 8. Birimi ilgilendiren mevzuatı takip eder, hazırlar, diğer rutin işleri ve Başkanlıkça verilen işleri yapar.