• T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda ilgili dairelerle toplum sağlığı hizmetlerini koordinasyon içinde yürütmek.
 • Toplum sağlığı merkezlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Toplum sağlığı hizmetlerini değerlendirmek üzere Toplum Sağlığı Merkezleri Bilgi Sistemlerinin (TSMBS) geliştirilmesine ve sürekli güncellenmesine katkı sağlamak.
 • Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi ve çalışan diğer personelin uyum ve hizmet içi eğitimlerinin ilgili dairelerle birlikte planlanması, eğitim müfredatının belirlenmesi, güncellenmesi ve uygulanmasını sağlamak.
 • Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Toplu yaşam yerleri (cezaevleri, sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumlarını vb.) ve mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Toplumun her kesiminin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması amacıyla hizmetin iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde programlar geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
 • Hizmet kalite ve performans standartlarının kriterlerinin belirlenmesini sağlamak.
 • Halk sağlığı konularında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bilimsel araştırma taleplerini ve sonuçlarını değerlendirerek programlar geliştirmek.
 • Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 • Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde hizmet sunumu ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları ile diğer birinci basamak çalışanlarının ilgili dairelerle iş birliği içerisinde hizmet içi ve diğer ihtiyaç duyulan eğitimleri planlamak, eğitim müfredatlarını belirlemek, güncellemek ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, eğitimlerle ilgili memnuniyet anketi sonuçlarından elde edilen verilerin analizini ve raporlamasını yapmak.
 • Sağlık hizmet sunumunda yer alan diğer çalışanlara ve halka yönelik eğitim faaliyetlerini ilgili dairelerle iş birliği içerisinde planlamak, güncellemek, bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve sağlatmak.
 • Yürütülen programlar için gereken materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Gezici tarama hizmetlerinin sunulmasına karar vermek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vb. etkinlikleri düzenleyerek ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.