Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi’nin bir faaliyeti olan bu çalıştay sektörlerle işbirliğini geliştirme açısından önem taşımaktadır. Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi, öncelikli olarak “tüm tehlikeler” bakış açısıyla ve sektörler arası işbirliğiyle entegre hazırlıklılık ve müdahale kapsamında, merkezi ve il düzeyinde salgın potansiyeli olan sağlık tehditleri için Erken Uyarı ve Cevap Sisteminin (EUCS) güçlendirilmesini hedeflemektedir. TSGP’deki bileşenlerden biri akut halk sağlığı tehditleri için EUCS’nin 81 ili de kapsayarak güçlendirilmesini içermektedir. EUCS kapsamında yer alabilen biyolojik, kimyasal ve radyo-nükleer tehditlerle ilgili uzmanlar tarafından gözden geçirilmesi ve gerektiği hallerde sektörler arasında tanı olanakları ile bağlantı kurulması şarttır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde akut halk sağlığı tehditleri ve halk sağlığı acil durumlarıyla ilgili iş ve hizmetler, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı tarafından diğer paydaş bakanlıklar ve kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Sektörlerarası bu çalıştayın amacı, biyolojik, kimyasal, çevresel ve radyonükleer akut halk sağlığı tehditleri ile ilgili önceliklendirmeyi gözden geçirmek, bu tehditleri önlemek amacıyla kurulan EUCS’nin işlevlerini güçlendirmek için sektörler arası işbirliği platformu sağlamak, sürdürülebilir ortaklıklar kurmak ve/veya güçlendirmektir.

Çalıştayın alt hedefleri ise EUCS ve akut sağlık tehditleriyle ilişkili paydaşları, EUCS’lerin entegrasyonunda sektörlerarası yaklaşımları tartışmak, ulusal ve il düzeyindeki EUCS ve akut sağlık tehditlerini değerlendirmek üzere bir araya getirmek, Türkiye'deki EUCS'nin durumuna ve küresel/bölgesel taahhütlere uygun mevcut başarılara genel bir bakış yapmak, “Tek Sağlık” (One Health) kapsamında özel ilgisi olan diğer sektörlerle işbirliği içinde,EUCS için ulusal düzeyde belirlenen akut sağlık tehditlerinin önceliklerini geliştirmek ve güncellemek, sektörler arasındaki bağlantıları sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmenin yolları hakkında görüşmek ve önerilerde bulunmaktır.

Çalıştay 17-21 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Akut halk sağlığı tehditleri kapsamında öncelikli hastalıklar/sendromlar ve durumlar listeleri gözden geçirilmiş, sektörlerarası işbirliği mekanizmaları tartışılmış ve temel algoritmalar oluşturulmuştur. Bundan sonraki süreçte sektörlerle ikili çalışmalar devam edecektir.