a) Ruh sağlığı ile ilgili koruyucu programların geliştirilmesi, çocuk ve ergenleri de kapsamaküzere ruh sağlığının araştırılması ve korunması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordineetmek.

b) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesive geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

c) Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak veüçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarınıngeliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

d) Toplum Temelli Ruh Sağlığı uygulamalarıyla uyumlu hizmetlerin koordinasyonu,çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetleriniyürütmek.

e) Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetlerininyürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.

f) İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması için çalışmalaryürütmek.

g) Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklarkonusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlargeliştirmek.

h) Çocuk istismarı ve ihmali gibi travmatik yaşantıların önlenmesi, erken müdahale edilmesive psikiyatrik rehabilitasyonu konusunda projelerin geliştirilmesi, Çocuk İzlem Merkeziuygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dahil olmak üzere kapasite artırmafaaliyetlerini yürütmek.

i) Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği bozuklukları ve hiperaktivite gibi ruhsalbozuklukların erken çocukluk döneminde tanılanması ve bu bozukluklar için koruyucu ruhsağlığı hizmetleri kapsamında ilgili birimlerle birlikte spesifik programlar geliştirmek.

j) Toplumda çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde çalışanlara yönelik mobbingin önlenmesineyönelik programlar kapsamında farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütmek

k) Kadına ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını planlamak, programlargeliştirmek, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek. Kadın İzlem Merkezleri ileilgili çalışmalar yürütmek.

l) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için halkın ve sağlık personelinin eğitimçalışmalarını yürütmek.

m) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapçık,kısa film vb. eğitim materyali geliştirmek.

n) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb.ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek.

o) Ulusal ruh sağlığı eylem planı hazırlamak ve yürütmek.

r) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleridüzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

s) Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.