GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • En az lise, tercihen lisans mezunu olmak,
 • Disiplinli, uyumlu olmak, takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorunu çözme niteliklerine sahip olmak,

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:

 • Daire Başkanı

BAĞLI OLAN EN YAKIN PERSONEL:

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

 • Kaza ve yaralanmaların önlenmesine yönelik ulusal kontrol programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,
 • 16 pilot hastaneden kaza ve yaralanma verilerinin (UKAY) toplanması, veri kalitesinin takibi, analizi ve raporlanması,
 • Veri giriş elemanları için gereken eğitim ve koordinasyonu sağlamak,
 • UKAY ile ilgili kurumların çalışmalarına katılım sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Avrupa Kaza ve Yaralanma Veri Tabanı(IDB) ile Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kapsamındaki ürünler ile ilgili verilerin Bakanlıklar ile koordinasyonu ve paylaşılması,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak,
 • Kaza ve Yaranmalara ilişkin soru önergeleri, BİMER, SABİM, SBN ve şahıs dilekçeleri vb. hususları değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Çalışmaları sırasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
 • KYS gereklerinin yerine getirilebilmesi için KYBS’ler ile işbirliği halinde olmak ve KYS’de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmektir.
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ, SINIRLARI:

 • 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361. maddesinde belirtilen yetkilere sahip olmak,
 • Bakanlık Makamının 03/10/2017 tarihli ve 934 sayılı Onayı ile çıkarılan HSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 23.maddesinde yer alan görevler doğrultusunda çalışmak,
 • Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar ve yetkilendirme çerçevesinde evrakları paraflama yetkisine sahip olmak.