GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • En az lise, tercihen lisans mezunu olmak,
 • Disiplinli, uyumlu olmak, takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorunu çözme niteliklerine sahip olmak,

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:

 • Daire Başkanı

BAĞLI OLAN EN YAKIN PERSONEL:

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

 • Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümleri azaltmak amacıyla kontrol programı ve eylem planları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümleri azaltmak amacıyla “Türkiye  Kalp ve Damar hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı  çalışmaları doğrultusunda, söz konusu Kontrol Programının “Çalışma Grupları Toplantısı, Genel Kurul Toplantılarını yapmak,
 • Türkiye Kalp ve Damar hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Yürütme Kurulunun toplantılarını yapmak,
 • Kalp ve damar hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili uluslararası ölçekte kabul gören göstergeler paralelinde ulusal veri tabanı geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek
 • Konu ile alakalı Bakanlık içi ve dışı tüm kurumlarla koordineli olarak çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri incelemek, değerlendirilmesini yapmak,
 • Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların karar ve uygulamalarından faydalanarak Türkiye’de çalışmalar düzenlemek, raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 • Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarına katılım sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak,
 • Türkiye Kalp ve Damar hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı kapsamında toplum ve sağlık personelinin farkındalığını artırmak ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek için eğitim ve farkındalık materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Konu ile ilgili özel gün ve haftalarda 81 İl Sağlık Müdürlüğünce etkinlikler düzenlenmesini sağlamak ve yapılan etkinliklerin değerlendirmesini yapmak,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Çalışmaları sırasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,
 • Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • KYS gereklerinin yerine getirilebilmesi için KYBS’ler ile işbirliği halinde olmak ve KYS’de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmektir.

YETKİLERİ, SINIRLARI:

 • 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361. maddesinde belirtilen yetkilere sahip olmak,
 • Bakanlık Makamının 03/10/2017 tarihli ve 934 sayılı Onayı ile çıkarılan HSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 23.maddesinde yer alan görevler doğrultusunda çalışmak,
 • Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar ve yetkilendirme çerçevesinde evrakları paraflama yetkisine sahip olmak.