GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
 • En az lise, tercihen lisans mezunu olmak
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standardı temel, dokümantasyon, iç tetkik, süreç yönetimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi eğitimi almış olmak,
 • HSGM’de tercihen en az bir yıl çalışmış olmak.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorunu çözme niteliklerine sahip olmak

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:

 • Daire Başkanı

BAĞLI OLAN EN YAKIN PERSONEL:

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

 • Kalite Yönetim Birim Sorumluları (KYBS) Kalite Yönetim temsilcisinin (KYT) birimlerde kalite çalışmalarındaki temsilcileri olup, idari yönden kendi birim amirlerine bağlı olmakla birlikte KYS ve uygulamaları konularında KYT’ye bağlı olarak çalışırlar ve aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler,
 • Birimde KYS kurulması ve güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, KYS çalışmalarında birim bazında koordinasyonu sağlamak ve süreci THSK KYS kalite hedeflerine uygun olarak yürütmek,
 • KYS’nin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak üzere, birimde yapılacak kalite çalışmalarını birim amiri ile birlikte planlamak,
 • Birimde KYS standardının gerekleri doğrultusunda dokümanları hazırlamak/hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, geliştirmek, güncellemek ve saklamak,
 • Birim amirinin desteğiyle personelin kalite faaliyetlerine katılımını ve işbirliğini sağlamak,
 • KYS’nin başarılı bir şekilde yürütülmesini takip ve kontrol etmek, varsa aksayan yönlerini gidermek amacıyla gerekli önlemlerin alınması için birim amirine ve KYT’ye önerilerde bulunmak,
 • Birim personelinin KYS ile ilgili eğitimlerini izlemek, değerlendirmek, eğitime ihtiyacı olanların eğitim almalarını sağlamak için KYT ile iletişimde bulunmak,
 • Gerektiğinde, birim amirinin bilgisi ve desteği ile birimde yürütülen kalite çalışmaları için süreç geliştirme ekipleri (SGE) oluşturmak,
 • KYS’de yer alan temel prosedürlerde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Birim amiri ve kalite yönetim temsilcisi tarafından verilecek çalıştığı birimin görev alanı ve kalite ile ilgili diğer görevleri yerine getirmektir.

YETKİLERİ, SINIRLARI:

 • 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361. maddesinde belirtilen yetkilere sahip olmak,
 • Bakanlık Makamının 03/10/2017 tarihli ve 934 sayılı Onayı ile çıkarılan HSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 23.maddesinde yer alan görevler doğrultusunda çalışmak,
 • Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar ve yetkilendirme çerçevesinde evrakları paraflama yetkisine sahip olmak.