GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • En az lise, tercihen lisans mezunu olmak,
 • Disiplinli, uyumlu olmak, takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorunu çözme niteliklerine sahip olmak,

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:

 • Daire Başkanı

BAĞLI OLAN EN YAKIN PERSONEL:

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

 • Böbrek hastalıklarından korunma, erken tanı ve tedavisi, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması; standart korunma, tanı ve tedavi rehberlerinin geliştirilmesi; komplikasyonların önlenmesi ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yapmak ve yürütmek,
 • Böbrek hastalıklarının kontrolüne yönelik kontrol programları ve eylem planları hazırlamak ve uygulamak,
 • Böbrek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Böbrek hastalıkları konusunda uluslararası ölçekte kabul gören göstergeler paralelinde ulusal veri tabanı geliştirmek,
 • Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarına katılım sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Çalışmaları sırasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,
 • Görev alanı ile ilgili olarak Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • KYS gereklerinin yerine getirilebilmesi için KYBS’ler ile işbirliği halinde olmak ve KYS’de

     tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmektir.

YETKİLERİ, SINIRLARI:

 • 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361. maddesinde belirtilen yetkilere sahip olmak,
 • Bakanlık Makamının 03/10/2017 tarihli ve 934 sayılı Onayı ile çıkarılan HSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 23.maddesinde yer alan görevler doğrultusunda çalışmak,
 • Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar ve yetkilendirme çerçevesinde evrakları paraflama yetkisine sahip olmak.