GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıllık bölümlerini – tercihen Tıp Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ilgili bölümlerini bitirmiş olmak,
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmaktır.

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:

 • Genel Müdür Yardımcısı

BAĞLI OLAN EN YAKIN PERSONEL:

 • Daire başkanlığının tüm birim personeli

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

 • Daire Başkanlığında yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları koordine etmek,
 • Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumların önlenmesi ve kontrolü için;
 • Ulusal programlar geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelenmesini, değerlendirilmesini sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürütülmesini sağlamak, toplantılara katılmak,
 • DSÖ Avrupa Bölge Ofisindeki toplantılarda alınan kararlardan faydalanarak Türkiye’de çalışmalar düzenlenmesini sağlamak,
 • Veri toplanması, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
 • Mevzuat çalışmalarını koordine etmek,
 • Yaşlı sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ulusal programlar geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bu konuda yürütülen çalışmaları takip etmek ve ulusal uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasını koordine etmek,
 • Kaza ve yaralanmaları engellemeye yönelik ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması ve mevcut düzenlemeler ile uyumluluğun artırılması dahil olmak üzere ulusal önleme ve kontrol programları geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bu konuda yürütülen çalışmaları takip etmek ve ulusal uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasını koordine etmek,
 • KYS gereklerinin yerine getirilebilmesi için KYBS’ler ile işbirliği halinde olmak ve KYS’de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmektir.

YETKİLERİ, SINIRLARI:

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
 • Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
 • Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine sahip olmak.