Kalite Yönetimi 

  • Daire Başkanlığında kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve gerekli koordinasyonun yapılmasını sağlamak.
  • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) birim dokümanlarını hazırlamak, revize etmek ve yayımlamak.
  • Birim KYS dokümanlarının saklanmasını, kayıt altına alınmasını, arşivlenmesini, korunmasını ve imhasını sağlamak.
  • KYS'nin başarılı bir şekilde yürütülmesini takip ve kontrol etmek, varsa aksayan yönlerini gidermek amacıyla gerekli önlemlerin alınması için birim amirine ve Kalite Yönetim Temsilcisi'ne önerilerde bulunmak.
  • Daire Başkanlığında kalite bilincinin gelişmesi amacıyla KYS çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ve tüm personelin bilgilenmesini sağlamak.
  • Birim amiri ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından verilecek çalıştığı birimin görev alanı ve kalite ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.