Görev Tanımı

1. İhale Ön Hazırlık ve Yaklaşık Maliyet Bölümü

 • Birime gelen talep yazısı, talep formu, komisyon yazısı vb. evrakların kontrollerini yapmak ve varsa eksiklerini gidermek.
 • Teknik Şartnamelerin kontrolünü yapmak varsa eksiklikleri gidermek.
 • Piyasa fiyat araştırması yapmak.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşların alım fiyatlarının öğrenmek.
 • Depo fiyatlarını ve Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS) fiyatlarını sorgulamak.
 • Satın alınması planlanan mal, hizmet ve yapım işinin yaklaşık maliyetini belirlemek ve yaklaşık maliyet cetvelini hazırlamak.
 • Ödenek kontrolü yapmak.
 • İhale Onay belgesi düzenlemek.
 • Tahmini bedeli 200.000 TL. üzerinde olan tıbbi cihazlar için, Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu (TCDÖİK) onayı almak.
 • Ön izin onayı gerekli durumlarda ön izin almak.
 • Gerekli durumlarda TÜİK verilerine göre fiyat güncellemesi yapmak.
 • Asıl evrak dosyasına dizi pusulası düzenlenerek ihale sorumlusuna teslim etmek.
 • Genel Müdürlük birimlerinden gelen taleplerin talep değerlendirme komisyonu tarafından incelenmesi için dosya arşivi oluşturmak.

2. İhale Bölümü

 • Genel Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735, 5018 sayılı kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olarak satın alma yöntemini belirlemek üzere çalışmalar yapmak.
 • İhale sürecindeki ilgili dokümanları hazırlamak ve teslim alınan ihale evraklarının uygunluk kontrolünü yapmak.
 • İhale ile satın alınmasına karar verilen mal, hizmet ve yapım işlerinin ihale işlem dosyasını Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden hazırlamak.
 • İhale İlanını Kamu İhale Kurumu ve Basın İlan Kurumuna göndererek ilanın yayımlanmasını sağlamak.
 • İstekli olanların EKAP üzerinden ya da ihale biriminden ihale dokümanlarını almalarını sağlamak.
 • İhaleye katılacak isteklilerin teklif zarflarını tutanak dâhilinde teslim almak.
 • İhale tarihinde İhale teklif zarflarını ihale komisyonuna teslim etmek.
 • İhale komisyonunca alınan ihale kararının hazırlanması ve komisyon üyelerine imzalatılması işlemlerini yapmak.
 • Gerekli durumlarda zeyilname düzenlemek.
 • İhaleye katılan isteklilerin EKAP üzerinden yasaklılık teyitlerini kontrol etmek.
 • İhale komisyon kararını onay için harcama yetkilisine sunmak.
 • İhale üzerinde bırakılan istekliye sözleşmeye davet yapmak.
 • 4735 Sayılı kanun kapsamında yapılan İhale Sözleşmesini Harcama Yetkilisinin onayına sunmak.
 • Hizmet ve yapım işlerinde ihale üzerinde bırakılan yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını SGK’ya bildirmek.
 • Sonuçlanan ihalenin, ihale komisyon kararını ihaleye katılan tüm isteklilere ve Kamu İhale Kurumuna bildirmek.
 • 678 Sayılı Kanun kapsamında firma tahkikatı yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğüne talepte bulunmak.

3. Doğrudan Temin Bölümü

 • Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyulan mal/malzeme, hizmet ve yapım işlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesine göre satın alınma işlemlerini yapmak.
 • Komisyon tarafından doğrudan temin yöntemi ile alımına karar verilen mal, hizmet veya yapım işleri için piyasa fiyat araştırması yapmak üzere, harcama yetkilisinin onayı ile piyasa fiyat araştırma komisyonu oluşturmak.
 • Teknik şartnameye göre fiyat teklif formu düzenlemek.
 • Teknik şartname veya alımla ilgili bilgiler hakkında ilan formu düzenleyerek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
 • Firmalara faks ve e-posta olarak teknik şartname ve teklif mektubu göndermek ve fiyat teklifi istemek.
 • İlan süresi bitiminde firma tekliflerinin piyasa fiyat araştırma Komisyonu tarafından değerlendirilmesini sağlamak ve piyasa fiyat araştırma tutanağını düzenlemek.
 • Ödenek kontrolü yaparak bütçe onayı almak.
 • Gerektiğinde EKAP üzerinden firma yasaklılık teyidi sorgulaması yapmak.
 • Gerektiğinde Muayene komisyonu ile kontrol teşkilatı onaylarını almak.
 • Gerektiğinde İlgili firmaya alım için sipariş vermek ve mal/malzemenin teslim edilmesini sağlamak.

4. Muayene - Sözleşme Takip Bölümü

 • İhale işlemi sonuçlanmış mal ve hizmet alımı ya da yapım işinin ihale işlem dosyasını devralmak.
 • Mal muayene kabul komisyonu, hizmet alımlarında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu, yapım işlerinde yapı denetim komisyonu ve geçici kabul komisyonu onaylarını almak ve komisyona tebliğ etmek.
 • İlgili firmalar ve komisyon üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak.
 • Yapım işlerinde geçici kabul süresinin dolmasından sonra kesin kabul komisyonu oluşturmak ve ihale yetkilisinin onayına sunmak.
 • Süresinde teslim edilmeyen, süresinde içerisinde yerine getirilmeyen, süresinde yapılmayan mal, hizmet ve yapım işlemlerinin mevzuatlara göre ihtar ve cezai işlem uygulanmasını sağlamak.
 • Ödeme evraklarını düzenleyerek tahakkuk birimine göndermek.
 • Muhafaza edilmesi için kesin teminat mektubunu ilgili saymanlığa göndermek ve süresi dolan teminatların serbest bırakılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • İş deneyim belgelerini düzenlemek.
 • EBYS üzerinden ve fiziki olarak Satın alma Birimine gelen evrakların birim içerisinde dağılımını gerçekleştirmek.
 • Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığından gelen haciz ihbarnamelerini cevaplandırmak.
 • ALO-171 personelinin kıdem tazminatı hesaplama işlemlerini yürütmek.

5. Tahakkuk Bölümü

 • Sözleşme Birimi tarafından gönderilen İhale İşlem Dosyasını teslim alarak kontrolünü yapmak.
 • Ödeme işlemi Genel Bütçe Harcama Kalemi kullanılarak yapılacak ise Kamu Bilgi Sisteminde (KBS) tahakkuk evraklarını düzenlemek.
 • Ödeme işlemi Döner Sermaye Harcama Kalemi kullanılarak yapılacak ise Tek Düzen Muhasebe Sistemini (TDMS) kullanarak tahakkuk evraklarını düzenlemek.
 • Genel Müdürlüğün elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz vb. fatura ödemelerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Ödemesi yapılacak her türlü tahakkuk işleminin hazırlanan ödeme emri belgelerini gerçekleştirme görevlisinin imzasına, harcama yetkilisinin onayına sunmak.
 • Onaylanan ödeme emri belgelerini ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla Merkez Saymanlık Müdürlüğüne göndermek.

6. Avans ve Kredi Bölümü

 • Ödenek kontrolü yapmak.
 • Avans ve kredi talebine istinaden harcama talimatı ya da makam onayı almak.
 • Muhasebe işlem fişini düzenlemek ve saymanlığa göndermek.
 • Devlet Malzeme Ofisi (DMO) sipariş yazılarını yazmak.
 • Malzemelerin teslim edilmesi sürecinde muayene komisyonu ve teslim tesellüm tutanağı hazırlamak.
 • Fatura takibi yapmak, faturaları ödeme emrine bağlayarak ilgili saymanlıklara teslim etmek.
 • Açılan avans ve kredileri yasal süre içerisinde kapatmak.