Görev Tanımı

1. Yazı İşleri Bölümü

 • Gelen evrakların daire başkanlığı içerisinde dağılımını yapmak.
 • Başkanlık evraklarına kayıt numarası vermek ve genel evrak bölümüne göndermek.
 • Daire Başkanlığına gelen yazılı görüş taleplerine cevap vermek.
 • İcra veya mutemetliğe gelen yazılara cevap vermek.
 • Aylık icapçı nöbet listesi hazırlamak.
 • Aylık nöbetçi memurluğun nöbet listesini hazırlamak.
 • Yazılı soru önergelerine cevap vermek.
 • Genel Müdürlükte görev yapan personelin görevlendirme ve naklen tayin işlemleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
 • Genel Müdürlük personelinin disiplin işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kalite, İç Kontrol, BİMER, CİMER, etik kurul vb. çalışmalarda daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak.
 • Genel Müdürlükte görev yapan tüm personelin atama, geçici görevlendirme ayrılış başlayışı ile ilgili tüm tebligatların yapılarak Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) girişini gerçekleştirmek.
 • Her türlü genelge, yönetmelik, tebliğ ve Genel Müdürlük talimatlarını ilgili personele duyurmak.

2. Mutemetlik Bölümü

 • Genel Müdürlük çalışanlarının maaş, döner sermaye, ek ödeme, sabit ödeme vs. ödemelerini sağlamak.
 • Genel Müdürlükten ayrılan personelin maaş nakil ilmühaberlerinin düzenlenmesi ve icra takip işlemlerini takip etmek.
 • Dönem dönem tüm personelden aile yardımı beyannamesi ve asgari geçim indirimi beyannamesi belgelerinin toplanarak kontrol etmek ve Merkez Saymanlık Müdürlüğünce Say 2000i sistemine girişlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Personelin doğum, ölüm gibi sosyal yardım işlemlerini yapmak.
 • Personele fazla ödenen maaş ve ek ödemelerin borç çıkarılarak geri ödenmesi için yazışmalarını yapmak.
 • Laboratuvarda çalışan personele döner sermaye ödemesi yapmak.
 • Ödenecek maaş, ek ödeme ve sabit ödeme disketlerini banka formatında hazırlamak.
 • Genel Müdürlüğümüzde çalışan sürekli işçi personelin iş ve işlemlerini yapmak.

3. Harcırah Bölümü

6245 Sayılı Harcırah Kanuna göre yurt içi ve yurt dışı görevlendirme yollukları ile emekli yolluklarının yapmak.

4. İzin ve Rapor Bölümü

 • Genel Müdürlük personelinin izin istem belgelerinin Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) siteminden çıkarılarak personele verilmesini sağlamak.
 • Rapor alan personelinin Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemine (ÇKYS) girişinin yapılarak hastalık iznine çevrilmesini sağlamak.
 • Geçici görevli personelin kullandığı izin ve raporların bağlı bulunduğu kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Personelin doğum öncesi ve sonrası izin ve raporlarının takibi ile rapor alan personelin maaş mutemetliğine bildirilmesi (7 gün sonrası kesilmek üzere) işlemini yapmak.

5. Personel Arşivi Bölümü

 • Personele ait evrakların ilgili birimlerce işlem gördükten sonra kişi dosyasına kaldırılmasını sağlamak.