Görev Tanımı

 • Üst yönetim tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, kendisine ait görev alanı içinde kalan faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • Görevlerini mevzuat hükümleri, standart şartları, temel prosedürleri, genel kurallar ve verilen görevlendirmeler doğrultusunda eksiksiz, zamanında ve görevinin gerektirdiği gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yerine getirmek.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde kalite ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek/yürütülmesini sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak üzere kurumdan yapılacak çalışmaları kalite çalışmalarını üst yönetim ile birlikte planlamak, kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.
 • Gerekli koordinasyonu yaparak Daire Başkanlığı kalite politikası ve hedeflerini hazırlamak, üst yönetimin onayına sunmak.
 • Prosedürleri, süreçleri, iş akışları, talimatları, görev tanımları, iş tanımları vb. gerekli dokümanları hazırlamak.
 • Kalite Yönetim Sisteminde yer alan temel ve sistem prosedürlerinde belirtilen sorumlulukları yerine getirmek.
 • Daire Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin etkilerden uzak, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine riayet edilerek yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kurum kültürün geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak.
 • Sürekli iyileştirme amacıyla düzenleyici ve önleyici faaliyet çalışmaları yapmak.
 • Hizmeti kolaylaştırmak, verimliliği artıracak önlemler geliştirmek.