Görev Tanımı

 • Anaokulu ilgili her türlü hizmetten ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerini sağlamak.
 • Anaokuluna kabul edilecek çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yapmak.
 • Anaokulu idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
 • Anaokulunun işletilmesinde ve yönetilmesinde diğer birimler ile koordinasyon halinde olmak.
 • Anaokulunun yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek, yıllık bütçeyi hazırlayarak, harcamaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli tedbirleri almak, görevliler arasında meslek beceri ve bilgi unsurları doğrultusunda iş bölümü yaparak hizmetleri yürütmek.
 • Görevli personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak.
 • Anaokulunda temizlik ve sağlık şartlarına uygun ortam oluşturmak.
 • Beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olmasını sağlamak.
 • Hizmetle ilgili muhasebe ve kayıtları ile mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulması ve saklanmasını sağlamak.
 • Yapılan tüm harcamaları her an denetime hazır tutmak.
 • Anaokulu personelinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak görev yapmasını sağlamak.