İHALEYE DAVET

  T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (İkraz No: 8531–TR) 

“Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) 2021"a İlişkin Hizmet Alımı 

Ulusal Rekabetçi İhale Dokümanı THSK/2021/NCS/L.2.7.9/NCB/1

  1. Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD/Dünya Bankası), Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümü THSK/2021/NCS/L.2.7.9/NCB/1 referans numaralı“Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) 2021” hizmet alımı ihalesine ilişkin sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullanılacaktır.
  2. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşveren olarak anılacaktır.) uygun şartları sağlayan firmaları Proje kapsamında Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) yöntemiyle satın alınacak “Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) 2021” işi için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. Hizmet süresi 90 (doksan) gündür.
  3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları ve belgelemeleri gerekmektedir:

a. Teklif Sahibi son beş yıl içinde sağlık konularını içeren hane halkı araştırmalarında (demografik sağlık araştırmaları, üreme sağlığı, ulusal aile sağlık araştırmaları, iş gücü, gelir ve harcamalar vb.) çalışmış olmalı ve işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan “İş Bitirme Belgeleri” ile tevsik etmelidir. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca teklif sahibi ISO 20252:2012 yönetim sistem belgesine sahip olmalıdır. Son beş yıl olarak 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları esas alınacaktır. 2021 yılı başından son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır.

b. Teklif sahibinin son üç yıldaki, sağlık konularını içeren hane halkı araştırmalarında (demografik sağlık araştırmaları, üreme sağlığı, ulusal aile sağlık araştırmaları, iş gücü, gelir ve harcamalar vb.) ve benzeri alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği yıllık cirosu ortalama en az 1.500.000,00 TL veya eşdeğeri olmalıdır.  Son 3 (üç) yıl olarak 2018, 2019 ve 2020 yılları esas alınacak, bu belgeler Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi Dairesince onaylı olacaktır. 2021 yılı başından ihale tarihine (teklif verilen son gün) kadar gerçekleştirilmiş işlere ait cirolar 2020 yılı cirosuna dâhil edilecektir.

c. Teklif sahibi son 5 (beş) yıl (2016-2017-2018-2019-2020) içerisinde ana Yüklenici olarak sözleşmelerden biri en az 1.000.000,00TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme kapsamında toplamda en az 1.500.000,00TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri sözleşme bedeline sahip, benzer nitelikte işi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Bu durum işin yapıldığı kurum ve kuruluştan (özel sektör dahil olmak üzere) alınan “İş Bitirme Belgeleri veya Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmelidir. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 2021 yılı başından son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. Sağlık konularını içeren hane halkı araştırmaları (demografik sağlık araştırmaları, üreme sağlığı, ulusal aile sağlık araştırmaları, iş gücü, gelir ve harcamalar vb.) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

d. Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 750.000,00 (Yediyüzelli bin) TL veya eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır.

e. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişimi oluşturan firmaların; yukarıda (a)’daki koşulu lider ortağın; (b), (c) ve (d)’deki koşulları ise müştereken sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Ortak Girişimin lider firmasının: (b) maddesindeki ciro şartının en az %70’ini sağlaması; (c) maddesindeki sözleşmelerden de en az 1.000.000,00TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde olan sözleşmeyi ana yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 

f. Teklif Sahibinin (Ortak girişim halinde tüm ortaklar) daha önce tütün endüstrisi adına bir çalışma veya iş birliği yapmış ve bu konuda çıkar ilişkisine girmiş olmaması gerekmektedir. Tütün endüstrisi; tütün üreticileri, toptan dağıtımcıları ve ithalatçıları anlamına gelmektedir. Teklif Sahibi teklifiyle birlikte bu durumu teyit eden bir taahhütname verecektir.

g. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son beş yıl içerisinde açılan davalar ve tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflara ve anlaşmazlığa konu olan miktarlara ait bilgiler.

h. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. Dünya Bankası tarafından yasaklanan firmalar worldbank.org/debarr adresinden temin edilebilir. 

  1. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, İdarenin aşağıda Madde 5’te verilen adresinden daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler.
  2. İlgilenen Firmalar aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 100 TL (Yüz Türk Lirası ) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi (Ankara) nezdindeki IBAN: TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 numaralı hesabına THSK/2021/NCS/ L.2.7.9/NCB/1 referans numarası ile banka transferi yoluylayatırarak satın alabilirler.


Dokümanı satın almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bütçe ve Projeler Daire Başkanlığı

Adnan Saygun Caddesi No: 55 Sıhhiye

Telefon : +90 312 565 54 51

Faks    : +90 312 565 55 40

 

  1. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 14/07/2021 tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler, teklif para birimi cinsinden en az 60.000,00TL (Altmışbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıda Madde 5’te verilen adrese 14/07/2021 günü yerel saatle saat 14.00’ e kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir. Teklifler, aynı adresteki toplantı salonunda, Teklif Sahiplerinin temsilcilerinden katılmak isteyenlerin huzurunda 14/07/2021 tarihinde yerel saatle saat 14:05’de açılacaktır. 
  1. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) yöntemiyle yapılacaktır.