Biyosidal Ürünler Başvuruları

1) Başvuruların kabulünü yapmak,
2) Başvuruların türüne göre eksiksizlik kontrolünü yapmak,
3) Başvuru dosyasında mevcut; insan, hayvan ve çevreye olan risklerini, maruz kalma ve etkilerini, biyolojik ve mikrobiyolojik faaliyeti değerlendirmekte kullanılacak bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndererek değerlendirme sürelerinin son tarihini belirlemek ve bildirmek,
4) Değerlendirme birimlerinden gelen raporlarda belirtilen eksiklik, analiz gereği vs. hususları başvuru sahiplerine bildirmek,
5) Değerlendirme raporu oluşturmak amacıyla üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarda görevli konu ile ilgili çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak,
6) Genel değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
7) Genel karar belgesini, biyosidal ürün ruhsatını hazırlamak ve ilgililere göndermek,
8) Konuyla ilgili toplantılar düzenlemek, düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak,
9) Bilgi teknik sistemini oluşturmak, bakımını yapmak ve güncelleştirmek,
10) Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
11) Avrupa Birliği tarafından yayımlanan biyosidal ürünler mevzuatı ve değerlendirme rehber dokümanlarını temin ve tercüme ederek/ettirerek ilgili yerlere vermek ve bunları bilgilendirmek, vatandaşlar ile diğer kamu idareleri ve özel sektör birimlerinin kolay erişimine imkân verecek araçlarla kamuoyunun istifadesine sunmak,
12) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
13) Gerektiğinde biyosidal ürünler ile ilgili mevzuat değişiklik taslaklarını hazırlamak,
14) Biyosidal ürünlerle ilgili konularda ilgili bakanlıklarla işbirliği yapmak.


Biyosidal Ürünler Çevresel Risk Değerlendirmesi

1) Çevre üzerindeki tehlikeleri ve etkileri değerlendirmek,
2) Çevresel etkiler bakımından sınıflandırma, ambalajlama ve etiketleme esaslarını belirlemek,
3) Çevresel maruz kalma değerlendirmesi konularında üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
4) Çevresel maruz kalma, doğadaki davranış ve eko-toksikoloji hakkındaki bilgi ve belgeye dayanarak çevre ve gerektiğinde hayvan risk sınıflandırmasını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
5) Çevresel risk değerlendirmesi yapmak veya yapılmasını sağlamak,
6) Çevresel riskler ve gerektiğinde hayvanlara olan riskler ve etkiler hakkında değerlendirme raporunu yazmak ve önerilerde bulunmak,
7) Çevreye ve gerektiğinde hayvanlara olan risk ve tehlikeler hakkında çalışma ve araştırma projeleri tasarlamak ve bunlarla ilgili araştırmaları takip etmek,
8) Konuyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası teknik toplantılara katılmak,
9) Çevresel etki ve risk değerlendirme projeleri ve çalışmalarını tasarlamak ve bunlarla ilgili araştırmaları takip etmek,
10) Çevre ve gerektiğinde hayvanlar üzerindeki tehlikeleri ve etkileri değerlendirmek,
11) Bilgi teknik sistemini oluşturmak, bakımını yapmak ve güncelleştirmek,
12) Avrupa Birliği tarafından yayımlanan biyosidal ürünler mevzuatı ve değerlendirme rehber dokümanlarını temin ve tercüme ederek/ettirerek ilgili yerlere vermek ve bunları bilgilendirmek, vatandaşlar ile diğer kamu idareleri ve özel sektör birimlerinin kolay erişimine imkân verecek araçlarla kamuoyunun istifadesine sunmak.


Biyosidal Ürünler Kimyasal ve Etkinlik Değerlendirmesi

Kimyasal özellikler, fiziko-kimya, kalıntılar ve analitik metotların değerlendirmesini yapmak veya yapılmasını sağlamak,
2) Öngörülen kullanım şekilleri için, kimyasal ve biyolojik biyosidal ürünlerin kullanımından doğabilecek olan insan, hayvan ve çevre maruz kalmasını ve etkinlik değerlendirmeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,
3) Kimya, insan, hayvan ve çevre maruz kalmasını ve biyolojik ve mikrobiyolojik etkinlik ile ilgili bölüm değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
4) Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi ile ilgili diğer uzmanlarla iletişim içerisinde olmak ve gerekli koordinasyonu yapmak,
5) Konuyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak,
6) İnsan, hayvan ve çevre maruz kalması ve etkinlik değerlendirme projeleri ve çalışmalarını tasarlamak ve bunlarla ilgili araştırmaları takip etmek,
7) Bilgi teknik sistemini oluşturmak, bakımını yapmak ve güncelleştirmek,
8) Avrupa Birliği tarafından yayımlanan biyosidal ürünler mevzuatı ve değerlendirme rehber dokümanlarını temin ve tercüme ederek/ettirerek ilgili yerlere vermek ve bunları bilgilendirmek, vatandaşlar ile diğer kamu idareleri ve özel sektör birimlerinin kolay erişimine imkân verecek araçlarla kamuoyunun istifadesine sunmak.


Biyosidal Ürünler İnsan Sağlığı ve Risk Değerlendirmesi

1) İnsan üzerindeki tehlikeleri ve etkileri değerlendirmek,
2) İnsan sağlığı üzerindeki etkileri açısından sınıflandırma, ambalajlama ve etiketleme esaslarını belirlemek,
3) İnsan üzerindeki maruz kalma değerlendirmesinde üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
4) İnsan sağlığı üzerindeki maruz kalma, toksikoloji ve etkileri hakkındaki bilgi ve belgelere dayanarak insan için risk değerlendirmesi yapmak,
5) Çevre yoluyla maruz kalmadan doğacak riskleri, tüketiciler için olan riskleri ve çalışanlar için riskleri değerlendirmek,
6) İnsanlar için olan riskler ve etkiler hakkında değerlendirme raporunu yazmak ve önerilerde bulunmak,
7) Konuyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak,
8) İnsanlara ve gerektiğinde hayvanlara olan risk ve tehlikeleakkında çalışma ve araştırma projeleri tasarlamak ve bunlarla ilgili araştırmaları takip etmek,
9) İnsanlar ve gerektiğinde hayvanlar üzerindeki riskleri ve etkileri değerlendirmek,
10) Bilgi teknik sistemini oluşturmak, bakımını yapmak ve güncelleştirmek,
11) Avrupa Birliği tarafından yayımlanan biyosidal ürünler mevzuatı ve değerlendirme rehber dokümanlarını temin ve tercüme ederek/ettirerek ilgili yerlere vermek ve bunları bilgilendirmek, vatandaşlar ile diğer kamu idareleri ve özel sektör birimlerinin kolay erişimine imkân verecek araçlarla kamuoyunun istifadesine sunmak.


Haşere Kontrolünde kullanılan Biyosidal Ürünler

Genel Müdürlüğümüz, Kurum / Kuruluşlar tarafından verilen eğitimler

  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri (Tıklayınız)
  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Veren Yetkili Kuruluşlar Listesi ( Tıklayınız)

 


AB Uygulamaları, Mevzuat, Organizasyon, Koruyucular ve Diğer Biyosidal Ürünler

 Hakkımızda-About us

AB UYGULAMALARI, MEVZUAT, ORGANİZASYON, KORUYUCULAR VE DİĞER BİYOSİDAL ÜRÜNLER

AB Uygulamaları, Mevzuat, Organizasyon, Koruyucular ve Diğer Biyosidal Ürünler Birimi; Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin Ek-V’inde 2. Ana grupta yer alan koruyucular ve 4. Ana grupta yer alan diğer biyosidal ürünlerin ruhsat        başvurularının değerlendirilmesi ve söz konusu ürünlerin izinlendirilmesinden sorumludur.

Bunun yanı sıra, biyosidal ürünlere ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek, AB mevzuatı ve biyosidal ürünler konusundaki AB uygulamalarını takip etmek ve uyuma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, biyosidal ürünler konusunda kongre, konferans, seminer vb. organizasyonları gerçekleştirmek görevlerimiz arasında yer almaktadır.

 

EU PRACTICES, LEGISLATION, ORGANISATION, PRESERVATIVES AND THE OTHER BIOCIDAL PRODUCTS UNIT

EU Practices, Legislation, Organisation, Preservatives and the Other Biocidal Products Unit is responsible for evaluation, authorisation and registration of preservatives and other biocidal products which are included in Annex V of the By Law on Biocidal Products.

Besides these activities, this Unit also conducts legislative issiues concerning biocidal products while keep up to date of EU legislations and harmonize them to National level, organizes some events such as congress, conferences and seminars about biocidal products.


Zararlı Kimyasalların İhracatı, İthalatı-PIC(PIC)

Zararlı kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin 649/2012/EU sayılı tüzüğün uygulanması için rehber ( pdfTıklayınız )
.Guidance for implementation of Regulation (EU) No 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals

Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama-Classification Labelling and Packaging(SEA-CLP)

Harmonize sınıflandırma ve etiketleme için dosya hazırlanma rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling(clh_en)

Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama kriterinin uygulanması rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Application of the CLP Criteria(clp_en)

Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğüne giriş rehberi Introductory ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the CLP Regulation (clp_inductory_en)

1272/2008/EC sayılı tüzüğe göre etiketleme ve ambalajlama rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (clp_labellin-en)

REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılması rehberi ( pdfTıklayınız)
.Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP (substance_id_en)

Avrupa Komisyonu-European Commission

98/8/EC sayılı Biyosidal Ürünler Direktifinin Ek-1 veya Ek-1A’sına dahil edilmemesine karar verilen mevcut aktif maddeler ( pdfTıklayınız)
.Existing active substances for which a decision of non-inclusion into Annex I or IA of Directive 98/8/EC(Consolidated list of non inclusion decisions)


Dünya Sağlık Örgütü-World Health Organisation

  • Pestisitlerin geliştirilmesi ve FAO ve WHO spesifikasyonlarının kullanımına ilişkin kılavuz ( pdfTıklayınız)
  • Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides(WHO-NTD-)

 Broşürler-Leaflets

 


Rehberler


Linkler-Links

Mevzuat Bilgi Sistemi:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/


T.C.Ç.Ş.B. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı:
http://cygm.csb.gov.tr/kimyasallar-yonetimi-i-538


Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü:
https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en


Avrupa Kimyasallar Ajansı:
https://echa.europa.eu/


Dokümanlar - Documents

AKA-ECHA

Biyosidal Ürünler-Biocidal Products(bü-bp)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 1. Bölüm Tanımlama/fiziko-kimyasal özellikler/analitik metodoloji – Kısım A Bilgi gereklilikleri   ( pdfTıklayınız )
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume I: Identity/physico-chemical properties/analytical methodology – Part A: Information Requirements

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 2. Bölüm Etkinlik Kısım A Bilgi gereklilikleri  ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II: Efficacy Part A: Information Requirements bpr_guidance_ir_part_vol_ii_part_a_en) 

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 2. Bölüm Etkinlik Kısım B+C ölçme ve değerlendirme . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evaluation bpr_guidance_assessment_evaluation_part_vol)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 3. Bölüm İnsan sağlığı Kısım A Bilgi gereklilikleri . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume III: Human health Part A: Information Requirements  bpr_guidance_ir_part_vol_iii_part_a_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 3. Bölüm İnsan sağlığı Kısım B+C ölçme ve değerlendirme . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume III Human Health - Assessment & Evaluation (Parts B+C) (biocides_guidance_human_health_ra_iii_part_)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 4. Bölüm Çevre Kısım A Bilgi gereklilikleri . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume IV: Environment Part A: Information Requirements (bpr_guidance_ir_part_vol_iv_part_a_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 4. Bölüm Çevre Kısım B+C Ölçme ve değerlendirme . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume IV Environment - Assessment and Evaluation (Parts B + C) (bpr_guidance_ra_vol_iv_part_b-c_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Aktif maddeler ve tedarikçiler rehberi . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on active substances and suppliers (biocides_guidance_active_substance_supplier)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Aktif mikroorganizmalar ve biyosidal ürünler . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on Active Micro-organisms and Biocidal Products (biocides_guidance_micro_organisms_en)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Teknik eşdeğerlik başvuru rehberi . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on applications for technical equivalence (guidance_applications_technical_equivalence)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi 5. Bölüm Ürünlerle Dezenfeksiyon . ( pdfTıklayınız)
.Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume V, Guidance on Disinfection By-Products (bpr_guidance_vol_v_dbp_new_en) 

Avrupa Birliğine İhracat mı Yapıyorsunuz (tıklayınız)

Veri tabanları (Tıklayınız)

Bu etiketleri taniyor musunuz (Tıklayınız

Kimyasal guvenlik ve isletmeniz (Tıklayınız

Yerinde Üretilen Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırma Prosedürü için tıklatınız.

Dezanfektan Ruhsata Esas Analizleri 

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimata ulaşmak için tıklatınız.

Ruhsatlandırma İş Akım Şemasına ulaşmak için tıklayınız..

Biyosidal Ürün Olarak Kullanılan Dezenfektan Sunumu için tıklayınız..

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (04.07.2019/ 30821) ( Tıklayınız)

Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uyguloamaları Rehberi ( Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Formülasyon şekillerine özgü spesifikasyonlar ( Tıklayınız)

WHO 2006 - 1 Yayımı ( Tıklayınız)


Makam Olurları

1-Rodentisitlerin Güvenli Kullanımı İçin, Genel Halkın ve Uzman Personelin Kullanacağı Ambalaj ve İstasyon Özellikleri tıklayınız.  (Ek Belge)

2-Diflobenzuron Hakkında (İlgi: 28.10.2014 tarihli ve 2014/5716.6343/111.01 sayılı Makam Oluru) tıklayınız

3-Rodentisitler Hakkında Alınan Karar (O3_Ek_-1_Rodentisit_Aktif_Maddeleri_Hk._Makam_oluru.pdfO3_Ek-_2_maximum_paketleme_miktarlari.pdf)

4-Haşere Grubunda Kullanılan Biyosidal Ürün İsimleri (Tıklayınız)

5-Düşürücü Aktif Maddeler (Tıklayınız)

6-Biyosidal Ürünler Formülasyon şekilleri (O6_Ek-1.pdfO6_EK_2.pdf)

7-Rodentisit Aktif Maddeleri Hakkında Süre Uzatımı (Tıklayınız)

8-Birden Fazla Aktif Madde İçeren Biyosidal Ürünler Hakkında (Tıklayınız)

9- 8 adet rodentisit aktif maddesi hakkında (Tıklayınız)

10-Elektromat ve Elektrolikit Ürün Üreticilerinin Dikkatine (Tıklayınız)

11- Biyosidal Ürün Üretici veya İthalatçı Firmaların Dikkatine (Tıklayınız)

12- Biyosidal ürün formülasyonunda yer alan yardımcı maddelerin kullanımı hakkında (Tıklayınız)

13- Triflumorun isimli aktif madde hakkında (O13_Triflumuron_AB_Karar.pdfO13_Triflumuron_Makam_Oluru_1.pdfO13_Triflumuron_Makam_Oluru_2.pdf)

14-Diflubenzuron İsimli Aktif Madde Hakkında (Tıklayınız)

15- Biyosidal ürünlerin ruhsat sürelerinin uzatılması (O15_1-Makam_Oluru.pdfO15_2-Makam_Oluru.pdf)

16- Biyosidal Ürün Ruhsat Sürelerinin Uzatılması (O16_makam_oluru.pdfO16_biyosidal_ruhsat_surelerinin_.pdf)

17- Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Prosedürü (O17_Numune_Alinmasi_ustyazi.pdf, O17_Numune_Alma_Rehberi_.pdf)

18- Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Alan İş Yerleri Listesi (Tıklayınız)

 19-Warfarin Sodyum Aktif Maddesi Hakkında Makam Oluru (Tıklayınız)Haşere kontrolünde kullanılan Toz Formülasyonların ruhsatlarının iptali hakkında alınan Makam Oluru için tıklayınız.

20- Haşere kontrolünde kullanılan Toz Formülasyonların ruhsatlarının iptali hakkında alınan Makam Oluru için tıklayınız. 

21- Bilim Kurulu Kararları hakkında alınan Makam Oluru için tıklayınız. 

22- Biyosidal Ürün Olarak Kullanılan Aktif Maddeler ulaşmak için tıklayınız.

23- Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Rehberi  ulaşmak için tıklayınız

24- Virüs Testleri ulaşmak için tıklayınız

25- Biyosidal Ürünlerde Yardımcı Maddelerin Kullanımı ulaşmak için tıklayınız. 

26- Ruhsatlandırma İş ve İşlemleri Makam Oluru için tıklayınız.