Görev Tanımı

 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 2. İllerde yetkilendirilmiş İSG birimlerinin planlanmasını yapmak ve takip etmek,
 3. İSG hizmetlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Gezici ve sabit İSG hizmeti sunan tüm birimlerin iş sağlığı faaliyetlerine ilişkin standartları belirlemek, izlemek ve denetlemek,
 5. Gezici İSG hizmetlerinin yetkilendirilmiş İSG birimleri vasıtasıyla il sağlık müdürlüklerince de sunulmasını ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 6. İş yeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim çalışmalarını yapmak.

           Kısaca Tarihsel Gelişim

           Daire Başkanlığımızın koordinasyonu ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinden (TSM) gerekli görülenlerinde 2011 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi oluşturularak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetinin verilmesine başlanmıştır. TSM İSG birimleri üzerinden kamuya ve özele İSG hizmeti sunulmaktadır.

           (Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri ilk kez 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” de yer almış ve bu yönetmeliği takiben Bakanlığımız tarafından 16/06/2011 tarihli ve 20065 sayılı “Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır. 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu müteakip TSM’lerden İSG Hizmeti sunmak üzere birim oluşturulması ile ilgili 2013/11 sayılı Genelge yayımlanmış ve TSM’lerde Yetkilendirilmiş Birimler hizmet vermeye başlamıştır.  Yönerge revize edilerek 31.01.2014 tarihinde «Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge» yayımlanmıştır.)

            İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi

Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmeti alması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverene yüklenen bir yükümlülük olmuştur. Bu anlamda ülkemizde bulunan yaklaşık 23 milyona yakın çalışanın meslek hastalığı ve iş kazlarından korunması,  çalışanın sağlığının geliştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ulusal boyutta ilgili Bakanlık ile koordineli yürütülmesi, illerde, dışarıya İSG hizmeti sunacak birimlerin planlaması ve yetkilendirme aşamalarının takibinin yapılması, İSG hizmeti sunan birimleri izleme, değerlendirme, denetleme ve iyileştirme çalışmalarının planlanması, İSG hizmetleri ile ilgili mevzuatların paydaş kurumların görüşünü de alarak hazırlanması, yayımlanması, ilgili mevzuatlara görüş verilmesi. OSGB tarafından sunulan çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerini izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapan kurumlarla işbirliği içinde çalışması, saha ziyaretlerinin düzenlenmesi, uygulamaların ve aksaklıkların yerinde tespit edilip raporlanması ve sahada saptanan aksaklıkların giderilmesi için planlamaların yapılması,  Ulusal düzeyde İSG hizmetlerinin yaygın bir şekilde sunulması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının kapasitelerinin artırılması için gerekli eğitim çalışmalarının planlanması ve konuyla ilgili organizasyonun yapılması, Ulusal boyutta iş sağlığı iş ve işlemlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi gibi iş ve işlemler birimimiz faaliyetlerini kapsamaktadır.

           Gezici İSG Hizmetleri Kapsamında

İllerde Gezici İSG hizmetlerinin standardizasyonu için talimatlar yayınlamak, illerde gezici İSG hizmetlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi alanında İl Sağlık Müdürlükleri ile koordineli çalışmak,  model teşkil etmesi amacıyla kamu eliyle gezici İSG hizmeti sunulmasını sağlamak görevlerini yürütmektedir.

Sağlık gözetiminin çalışanın işyeri ortamında yapılması iş sağlığı kriterleri için uluslararası öneme haizdir. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından çalışanın işyeri ortamında gözlemlenmesinin sağlanması için mobil olarak kullanılacak gezici İSG araçlarının standartları belirlenmiştir. Bu standartlar çerçevesinde sağlık hizmetini mobil olarak yapmak isteyen OSGB ve İSGB’ ler İl Sağlık Müdürlüklerince yetkilendirilmektedir.

Gezici İSG hizmetlerinin tüm illerde uygulama standardizasyonu için talimatların yayınlanmasını, illerden aylık olarak izin verilen araç verilerinin toplanmasını, uygunsuz sağlık gözetimlerinin tespitini ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine şekilde yaptırımlarının uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasını, çalışanın iş ortamında sağlık gözetimin yapılmasını yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaların yapılmasını, gezici İSG araç havuzunu genişletmek için gerekli çalışmaların yapılmasını ve model teşkil etmek amacıyla kamu eliyle gezici İSG hizmeti sunulmasını. illerde gezici İSG hizmetlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi konusunda il sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışmaların yapılmasını ve gezici İSG faaliyetlerinin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmektedir.

            Birimin Rutin Haricindeki Faaliyetleri

 1. İl sağlık müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren, yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği (İSG) birimlerinin aktif faaliyet göstermelerinin sağlanması amacıyla saha ziyaretleri yapılmıştır. Bu ziyaretlerde, yetkilendirilmiş birim faaliyetleri, risk değerlendirmesi, acil eylem planları ve genel İSG durum değerlendirmeleri gibi konularda yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.
 2. Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlanmıştır.
 3. Gezici ve sabit İSG birimlerinin hizmetlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı “Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi” nin, yönerge/yönetmelik şeklinde yeniden düzenlenmesi için çalışmalar tamamlanmak üzeredir.
 4. Sağlık kuruluşlarında radyasyondan korunma konusunda farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla röntgen teknisyenlerine “radyasyondan korunma eğitimi” verilmiştir.  
 5. 81 il sağlık müdürlüğü tarafından gezici İSG hizmetlerinin başvuru, takip, kontrol ve koordinasyonunun sağlanmasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla “Gezici İSG Hizmetleri Modülü” geliştirilmesi için yazılım çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile eş zamanlı ve karşılıklı olarak söz konusu bilgilerin ekranda görülebilmesi ve bütün illerin ülke genelindeki gezici İSG araçlarını takip etmeleri sağlanacaktır.
 1. Radyasyondan Korunma Eğitimleri-2018

Ülke çapında hastaneler ve ilgili sağlık kuruluşlarında radyasyondan korunma konusunda çalışan sağlığı birimlerinin koordinasyonuyla farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Radyasyondan Korunma Eğitimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

           Hastaneler

 • Sağlık Bilimleri Üni. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi (20 Şubat 2018)
 • Sağlık Bilimleri Üni. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (21 Şubat 2018)
 • Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (26 Mart 2018)
 • Beylikdüzü Devlet Hastanesi (27 Mart 2018)
 • Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (12 Nisan 2018)
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (11-13 Eylül 2018)
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (07 Mart 2019)

İstanbul (438), Ankara (48+92+89), İzmir (200), Bursa (332), Adana (151), Mersin (124) olmak üzere toplam 7 ilde 86 Merkezde 1385 kişi (radyoloji teknisyeni, radyoloji teknikeri, radyoloji uzmanı, sağlık memuru, ebe, hemşire) eğitim almıştır.

           TSM ve İSG Birimlerinin Güçlü Yönleri

 • İSG hizmetinin SB marifeti ile sunuluyor olması,
 • 31/01/2014 tarihli Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin olması,
 • 2013/11 sayılı TSM Genelgesi ile diğer OSGB’lerden farklı olarak işyeri hekimi üzerine yetki alınabiliyor olması,
 • 53 ilimizde, 60 TSM’ de işyeri hekimliği hizmeti sunuluyor olması,
 • 24/11/2014 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte TSM İSG birimimizin yer alıyor olması,
 • 2014/1 sayılı “Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Genelgesi” ile hekimlerin 30 saat mesai harici işyeri hekimliği yapabiliyor olması,
 • Gezici İSG hizmetleri için yayımlanan 2016/7 sayılı Genelge