Görev Tanımı:

 • Su ve besinlerle bulaşan hastalıklara yönelik yıllık planlamaları yapmak, faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin temini, depolanması ve dağıtım hizmetlerini, ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak,
 • Birimin konu alanına giren salgın ve vaka artışlarının önlenmesi, koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için mevzuat oluşturmak,
 • Su ve besinlerle bulaşan hastalıklara ilişkin mevzuatların uygulanmasını sağlamak üzere İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,
 • Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların yol açtığı salgınların saptanması ve kontrolü için gerekli olan müdahale yöntemlerini belirlemek,
 • Bütün kamu, özel ve tüzel sağlık kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin su ve besinlerle bulaşan ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
 • Su ve besinler ile bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Genel Müdürlükçe onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 • Sürveyans ile ilgili verileri toplamak, analizini yapmak, raporlanmasını sağlamak ve geri bildirimde bulunmak,
 • Su ve besinler ile bulaşan enfeksiyonlar ile mücadelede güncel gelişmelerin ulusal politikalarımıza yansıtılması, tanı, tedavi ve izlem protokolleri konularında teknik ve bilimsel destek sağlamak, toplumsal farkındalığı artırıcı çalışmalar önermek,
 • HSGM ile yerel sağlık otoriteleri arasında sürekli iletişim sağlamak,
 • Su ve besinlerle bulaşan hastalıklarla ilgili sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içinde halk eğitimlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Hizmet içi eğitim ve halk eğitimlerinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanı tarafından verilen Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklerinin yerine getirilebilmesi için, Kalite Yönetim Birimi Sorumluları ile işbirliği içinde olmak ve KYS’ de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek

 

İletişim:0312 565 54 97