Görev Tanımı:

 • Birim tarafından; solunum yolu ile bulaşan hastalıklar ile trahom ve lepra takip edilmektedir. Bu kapsamda görevleri;
 • Birim faaliyetlerine yönelik yıllık plan ve programları hazırlamak,
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer özel/kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak,
 • Birim tarafından takip edilen hastalıklar ile ilgili sürveyans programlarını sürdürmek, gerekli durumlarda mevcut olan sürveyans programını geliştirmek ya da yeni sürveyans programları başlatmak,
 • Sürveyans ile ilgili verileri toplamak, analizini yapmak, raporlanmasını sağlamak ve geri bildirimde bulunmak,
 • Birimin konu alanına giren salgın ve vaka artışlarının önlenmesi, koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için mevzuat oluşturmak ve mevcut mevzuatların geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili kişiler ve kurumlar ile yürütmek,
 • Uluslararası kayıtlı olunan ağlara ilgili verilerin bildirimini yapmak,
 • Uluslararası düzeyde bilgileri takip etmek, gelişmeler ışığında uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerini önlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Hastalıklar ile ilgili komisyonlar, bilim kurulları ve ulusal kurulların oluşturulmasını ve belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak, alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar yapmak,
 • Takip edilen hastalıklar ile ilgili formların ve rehberlerin oluşturulması, mevcut olanlarının güncellenmesine yönelik çalışmaları ilgili kişiler ve kurumlar ile yürütmek,
 • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların bildirimlerine yönelik, bütün kamu, özel/tüzel kurum ve kuruluşların ve serbest çalışan sağlık personelinin bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak üzere bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak,
 • Solunum yolu ile bulaşan hastalıklarla ilgili sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • İlgili birimler ile işbirliği içerisinde halk eğitimlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Hizmet içi eğitim ve halk eğitimlerinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası toplantı, eğitim, çalıştay, seminer vb. programlara katılım sağlamak,
 • HSGM ile yerel sağlık otoriteleri arasında sürekli iletişim sağlamak,
 • Daire Başkanı tarafından verilen Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklerinin yerine getirilebilmesi için, Kalite Yönetim Birimi Sorumluları ile işbirliği içinde olmak ve KYS’ de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek.

 0312 565 55 32

 0312 565 54 88