Görev Tanımı:

 • Türkiye geneli, devlet hastaneleri, EAH, üniversite ve özel hastanelere göre ulusal sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların sürveyans raporlarının hazırlanması,
 • Hazırlanan ulusal özet rapora istinaden veri girişi yapan 50 yatak üstü hastanelere yoğun bakım ünitelerinin türlerine göre yoğun bakım ünitelerindeki araç ilişkili enfeksiyon hızlarına yönelik olarak geribildirim yapılması,
 • Enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimine yönelik olarak yılda üç kez olacak şekilde eğitim planlaması yapılması, teorik eğitimlerin uzaktan eğitim metodu ile uygulamalı eğitimlerin yetkilendirilmiş merkezlerde yürütülmesi, takibi ve eğitim sonu merkezi sınav yapılarak sonuçların okunması, ilan edilmesi ve Bakanlık tarafından tescilli sertifika düzenlenmesi,
 • Enfeksiyon kontrol hekimliği eğitimine yönelik olarak uzaktan eğitim programının sürdürülmesi, eğitimlerin belgelendirilmesi,
 • Yılda en az üç kez olacak şekilde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma Kurulu toplantılarının organizasyonu ve sekreteryasını yürütmek,
 • Genelge 2010/44 kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde yapılan TPN Ünitelerinin denetim sonuçlarının kontrolü ve değerlendirilmesi,
 • Ulusal sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar sürveyans ağı yazılımında araştırma-geliştirme ve sahada yaşanılan sıkıntılara yönelik danışmanlık yapmak,  sorunları çözmek,
 • Altı aylık dönemler halinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü verimlilik karnesine veri oluşturmak üzere yoğun bakım türlerine göre araç ilişkili enfeksiyon hızlarına ait sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar sürveyans raporlarının hazırlanması ve ilgili daire ile gerekli toplantılar yapılması,
 • Ulusal sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları sürveyans programlarında ortak dilin konuşulabilmesi ve enfeksiyon kontrol komitesi çalışmalarının değerlendirilebilmesi adına özdenetim çalışmalarının yapılması, değerlendirilmesi ve yorumlanarak düzeltici faaliyetlerin planlanması,
 • Daire Başkanı tarafından verilen Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklerinin yerine getirilebilmesi için, Kalite Yönetim Birimi Sorumluları ile işbirliği içinde olmak ve KYS’ de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek.