Görev Tanımı:

 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlara yönelik faaliyetlere ilişkin yıllık plan ve programları hazırlamak,
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Görev alanına giren hastalıklar ile ilgili formların, rehberlerin ve mevzuatların oluşturulması, mevcut olanlarının güncellenmesine yönelik çalışmaları ilgili kişiler ve kurumlar ile yürütmek,
 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlarla ilgili sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içerisinde halk eğitimlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Hizmet içi eğitim ve halk eğitimlerinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak,
 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek, ilgili verilerin toplanması, raporlanması, analizini yapmak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlara ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve analizi sonrasında, korunma ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 • Bütün kamu, özel ve tüzel sağlık kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar kapsamında yer alan bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak,
 • Uluslararası kayıtlı olunan ağlara ilgili verilerin bildirimini yapmak,
 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar ile mücadelede güncel gelişmelerin ulusal politikalarımıza yansıtılması, tanı, tedavi ve izlem protokolleri konularında teknik ve bilimsel destek sağlamak, toplumsal farkındalığı artırıcı çalışmalar önermek,
 • Cinsel Yolla ve Kan Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonların kontrolüne yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Faaliyet alanı ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vb. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak,
 • Hastalıklar ile ilgili komisyonlar, bilim kurulları ve ulusal kurulların oluşturulmasını ve belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak, alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar yapmak,
 • HSGM ile yerel sağlık otoriteleri arasında sürekli iletişim sağlamak,
 • Daire Başkanı tarafından verilen Daire Başkanlığı’nın görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklerinin yerine getirilebilmesi için, Kalite Yönetim Birimi
 • Sorumluları ile işbirliği içinde olmak ve KYS’ de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek.

 • İletişim:0312 565 54 96