Kuruluş Amacı:

 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 25/08/2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ de değişiklik yapılmıştır.

11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümlerine istinaden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü teşkil olunmuştur. Genel müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge de 02/10/2017 tarih ve 1957 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Yapılan İş ve Görevler:

 • Bu dairenin görev alanı, aşı ile önlenebilir hastalıklar ile zoonotik ve vektörel hastalıklar hariç bulaşıcı hastalıkları kapsar.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik programlar geliştirmek ve bu programların yürütülmesini sağlamak.
 • Bulaşıcı hastalılarla ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Antimikrobiyal direnç sürveyansı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Antimikrobiyal direncin kontrolüne yönelik faaliyetler yürütmek.
 • Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlara yönelik sürveyans çalışmasını yürütmek.
 • Görev alanıyla ilgili diğer sürveyans çalışmalarını yürütmek.
 • Bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • Bulaşıcı hastalıklar konusunda halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, sağlık personeli eğitimlerini yürütmek.
 • Belirli hastalıkların kontrolü ve tedavisine yönelik ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve katılım sağlamak.
 • Görev alanıyla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.