• Tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele ile ilgili hizmet plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlama, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 • “Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması ve denetlenmesini sağlamak.
 • Ulusal Tütün Kontrol Programının ve eylem planının uygulanmasını, izleme ve değerlendirmesini sağlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, diğer Bakanlıklar, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 • Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Görev alanına giren konularla ilgili olarak sağlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, eğitim programını ve materyalleri hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 • Görev alanına giren konularla ilgili olarak halkı bilgilendirme ve farkındalığı arttırmaya yönelik      eğitim programları ve projeleri geliştirmek, eğitim materyalleri hazırlamak, bunların hedef kitleye ulaştırılmasını ve kullanılırlığını sağlamak.
 • Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim ve işbirliği toplantıları düzenlenmesini koordine etmek ve uygulamaları takip etmek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili olarak izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
 • Tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele konusunda kampanyalar hazırlamak.
 • Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi mevzuatını geliştirmek, çalışmalarını koordine etmek veeğitimin verilmesini sağlamak.
 • Tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle ile ilgili yaygın/örgün eğitim kurumları ve basın yayınorganları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek.
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.