1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” ile Türkiye’de aile hekimliği uygulamasında yeni bir dönem başlamıştır. 

-  Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanmasına, mevcut görevleri arasında yer alan kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklenerek ücret artışı sağlanmıştır. Böylece Bakanlığımız hedefleri doğrultusunda aile hekimi başına düşen nüfusun belirlenen seviyeye inmesi halinde de aile hekimlerinin ücretlerinde kayıp olmayacaktır.

- Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini güncel tıbbi algoritmalar ışığında, Bakanlığımızın diğer sistemleri ile entegre şekilde elektronik ortamda yapabilmesi amacıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştır. HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha aktif ve kaliteli hizmet sunulacaktır.   

- HYP içerisinde yer alan hizmetler; kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama ve takipleri ile meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarıdır. İlerleyen süreçte halk sağlığı için önemli olan diğer hastalıklar da HYP’ye eklenecektir. 

- Kronik hastalık izlemleri ile vatandaşlarımızın sağlık durumları yakından takip edilerek hastalıkların oluşması engellenecek veya ilerlemesi durdurulmuş olacaktır. Aynı zamanda yaygın görülen kanser türlerinin erken teşhis ve tedavisi sağlanacaktır. 

- Birinci basamak sağlık hizmeti kullanımının artması ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarının gereksiz kullanımının ve sağlık harcamalarının azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

- Yeni açılacak sıfır nüfuslu birimlere yerleşecek aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kayıtlı kişi başına almaları gereken ödemenin, Bakanlığımızın diğer hizmet birimlerinde çalışan aynı unvandaki personelin temel ücretinden az olmaması için düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde bu birimlerin tercih edilebilirliği artırılmış ve vatandaşlarımızın hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte Bakanlığımız tarafından yeni açılan birimlerin olduğu bölgelerdeki nüfus dağılımı hizmet planlamasına göre yeniden düzenlenerek aile hekimi başına düşen nüfus azaltılacaktır.

- Yeni açılan ve hizmet mekanı temininde güçlük yaşanan birimlerin kiralama, tadilat ve tefrişatları  dâhil olmak üzere müdürlükçe oluşturulabilmesi kolaylaştırılmıştır. Böylece aile sağlığı merkezlerinin sayısı artacak vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde yeni birimlerin hızlı şekilde hizmete geçmeleri sağlanacaktır. 

- Özellikle kirası yüksek olan bölgelerde kiralama dahil aile sağlığı merkezi oluşturulması süreçlerine müdürlüğün katkısı artırılmış ve aile hekimlerine kira desteği sağlanmıştır. 

- Aile sağlığı merkezlerimizin daha konforlu hale gelmesi ve var ise eksikliklerin giderilmesi için müdürlüklerimizin katılımı arttırılmıştır.

- Hizmet sözleşmelerinin “il sağlık müdürü” tarafından imzalanması düzenlenmiş, ihtar ve sözleşme feshedilmesine ilişkin işlemler ve itiraz süreçlerinde ildeki tüm sağlık personelinde olduğu gibi aile hekimliği çalışanları için de il sağlık müdürünün yetkili olması sağlanmıştır.

- Aile hekimliği çalışanlarının sözleşmelerinin devamını sağlamak üzere sözleşme yenilenmesi hususu yönetmeliğe eklenerek sözleşmeler hukuken koruma altına alınmıştır.

- Kısa süreli olarak bedelli askerlik hizmetini yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mevcut statü ve birimlerinin korunması sağlanmıştır.

- Yıllık izinlerle ilgili düzenleme yapılarak tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinlerinin ilk 7 günü yerine 14 günü için ve kâlet düzenlemesinden faydalanması sağlanmıştır.

-Nadiren görülen bir durum olmakla birlikte hizmeti aksatacak fiillerde bulunan kişilere farklı ihtar puanı verilmesi veya sözleşme süresi sonunda sözleşmenin yenilenmemesi gibi disiplin işlemleri yapılarak sağlıklı hizmet ortamının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 

- Aile hekimliği çalışanlarının kamu hizmeti sunarken elde ettiği bilgi ve verilerin kamuya ait olması nedeniyle koruma yükümlülüklerinin bulunması, izinsiz paylaşılmasının ilgililerin hak ihlaline yol açabilmesi sebebiyle diğer kamu görevlileri ve memurlarda olduğu gibi kamu görevleri ile ilgili bilgilerin ancak yetkililerden izin alınarak açıklanabileceği düzenlenmiştir. 

ahyonetlik